pds grad pds food pic5 pic16 pic24 pds swim1 ppic13 pds 123 pds mother pds market pds museum pic8 pds post pds train pds music

หลักสูตรของเรา

จุดเด่นของโรงเรียนปริธานเด็กดี

 • การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 80% และภาษาไทย 20% โดยอาจารย์ต่างชาติที่มีประสบการณ์ และวุฒิการศึกษาตรงด้านการศึกษาและการสอน
 • มีห้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติ
 • มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กๆ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้
 • กิจกรรมสันทนาการ เช่น การเล่นดนตรี การแสดงละครเวที เทควันโด และว่ายน้ำ
 • กำหนดให้ห้องเรียนมีจำนวนเด็ก 20-25 คน ทำให้การเรียนการสอนและการสื่อสารเป็นไปอย่างทั่วถึง
 • หลักสูตรมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติในราคามิตรภาพ
 • อ่านเพิ่มเติม


  กำหนดภาคเรียน

  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 … เริ่มสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม สิ้นสุด สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 … เริ่มสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน สิ้นสุด สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม

  นักเรียน

  โรงเรียนปณิธานเด็กดีเปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ โดยจะมีการนัดหมายสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อดูความพร้อมและพัฒนาการของนักเรียน

  • ระดับที่ 1 ระดับอนุบาล (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) อายุ 3-5 ปี ไม่เกิน 20 คน/ห้องเรียน
  • ระดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา (ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 6) อายุ 6-12 ปี ไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการแล้ว สามารถสมัครเรียนได้ทันที (สมัครกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ห้องธุรการ)
  เตรียมเอกสารการสมัครเรียน ประกอบด้วย …
  อ่านเพิ่มเติม

  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ผู้ปกครองสามารถให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนได้ในโอกาสดังต่อไปนี้ :

  1. เข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆ และทำความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
  2. เข้าร่วมงานและรับชมกิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อรับรู้ถึงพัฒนาการและเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของท่าน
  3. เข้าพบคุณครูประจำชั้นของนักเรียนทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย
  4. ติดตามและแสดงความคิดเห็นในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนต่างๆ


  อ่านเพิ่มเติม