pds museum pds pictorial pds environment pds cooking pds candle pds grad pds food pic5 pic16 pic24 pds swim1 ppic13 pds 123 pds mother pds market pds museum pic8 pds post pds train pds music

หลักสูตรของเรา

จุดเด่นของโรงเรียนปริธานเด็กดี

 • การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 80% และภาษาไทย 20% โดยอาจารย์ต่างชาติที่มีประสบการณ์ และวุฒิการศึกษาตรงด้านการศึกษาและการสอน
 • มีห้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนการสอนปกติ
 • มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กๆ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้
 • กิจกรรมสันทนาการ เช่น การเล่นดนตรี การแสดงละครเวที เทควันโด และว่ายน้ำ
 • กำหนดให้ห้องเรียนมีจำนวนเด็ก 20-25 คน ทำให้การเรียนการสอนและการสื่อสารเป็นไปอย่างทั่วถึง
 • หลักสูตรมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติในราคามิตรภาพ
 • อ่านเพิ่มเติม


  กำหนดภาคเรียน

  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 … เริ่มสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม สิ้นสุด สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 … เริ่มสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน สิ้นสุด สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม

  นักเรียน

  โรงเรียนปณิธานเด็กดีเปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ โดยจะมีการนัดหมายสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อดูความพร้อมและพัฒนาการของนักเรียน

  • ระดับที่ 1 ระดับอนุบาล (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) อายุ 3-5 ปี ไม่เกิน 20 คน/ห้องเรียน
  • ระดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา (ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 6) อายุ 6-12 ปี ไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการแล้ว สามารถสมัครเรียนได้ทันที (สมัครกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ห้องธุรการ)
  เตรียมเอกสารการสมัครเรียน ประกอบด้วย …
  อ่านเพิ่มเติม

  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ผู้ปกครองสามารถให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนได้ในโอกาสดังต่อไปนี้ :

  1. เข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆ และทำความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
  2. เข้าร่วมงานและรับชมกิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อรับรู้ถึงพัฒนาการและเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของท่าน
  3. เข้าพบคุณครูประจำชั้นของนักเรียนทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย
  4. ติดตามและแสดงความคิดเห็นในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนต่างๆ


  อ่านเพิ่มเติม